Check up

No Comments on Check up

Listë ekzaminimesh për nje check të zakonshëm vjetor.

                 Ekzaminimi
Gjak komplet me formulë
Glicemi
Provë hepari + transaminaza
Lipidogramë
Uricemi
Azotemi
Kreatinemi
Elektrolitet
Urine komplet + gotë
Grafi pulmoni
Vizite Patholog
Vizite O.R.L.
Vizite Okulist
EKG

Ekzaminime shtesë :

  • Femrat sipas deshirës mund të zgjedhin :
                  Ekzaminimi
Mamografi
Eko gjiri
Kulturë sekrecione vaginale
PAP – test

 

  • Meshkujt sipas deshirës mund të zgjedhin :
                  Ekzaminimi
Eko abdominale
Eko kardiologjike

Leave a Reply